เทศบาลตำบลถนนใหญ่

เทศบาลตำบลถนนใหญ่

Thanonyai Subdistrict Municipality - www.thanonyai.go.th

“คำขวัญ”

ตำบลถนนใหญ่น่าอยู่ เสริมสร้างความรู้ ทักษะ ภูมิปัญญา

รักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม อำนวยความเป็นธรรมที่ดีแก่ประชาชน

เทศบาลตำบลถนนใหญ่

--

--

--

เทศบาลตำบลถนนใหญ่

--

 -- 

--

เจตจำนงสุจริต ในการบริหารงาน

เทศบาลตำบลถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

คำแถลงนโยบาย การบริหารงาน

ของนายกเทศมนตรีตำบลถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

สารจากนายกเทศมนตรีตำบลถนนใหญ่

เทศบาลตำบลถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

เทศบาลตำบลถนนใหญ่
วิสัยทัศน์ (VISION)

"มุ่งพัฒนาตำบลถนนใหญ่สู่สังคมที่มีความสุข

อย่างยั่งยืน ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม

รักษาวัฒนธรรมอันดีงาม... ดูทั้งหมด >>

VDO ประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

Hilight ประชาสัมพันธ์
Hilight ประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

รอเพิ่มข้อมูล
วารสาร ประชาสัมพันธ์
วารสาร ประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

ภาพ กิจกรรมต่างๆ
ภาพ กิจกรรมต่างๆ

เทศบาลตำบลถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

บริการ ประชาชน
บริการ ประชาชน

เทศบาลตำบลถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

เทศบาลตำบลถนนใหญ่
เทศบาลตำบลถนนใหญ่
เทศบาลตำบลถนนใหญ่
เทศบาลตำบลถนนใหญ่
เทศบาลตำบลถนนใหญ่
เทศบาลตำบลถนนใหญ่
เทศบาลตำบลถนนใหญ่
เทศบาลตำบลถนนใหญ่
เทศบาลตำบลถนนใหญ่
เทศบาลตำบลถนนใหญ่
เทศบาลตำบลถนนใหญ่
เทศบาลตำบลถนนใหญ่
เทศบาลตำบลถนนใหญ่
เทศบาลตำบลถนนใหญ่
เทศบาลตำบลถนนใหญ่
ช่องทาง แสดงความคิดเห็น
ช่องทาง แสดงความคิดเห็น

เทศบาลตำบลถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

xx

ชุมชน

xx

ครัวเรือน

xx

ประชากร

คน

xx

พื้นที่

ตร.กม

:: หนังสือ สถ.ลพบุรี

“สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี”

:: หนังสือราชการ สถ.

“กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”